Home >> FAQ

Autosnelwegen.net


Wat is autosnelwegen.net?
Autosnelwegen.net is een site die in eerste instantie gaat over autosnelwegen in de Benelux (België, Nederland en Luxemburg). Van elke snelweg is een routelijst te vinden, met alle afritnamen en -nummers, knooppunten en aansluitende wegnummers..
What is autosnelwegen.net?
Autosnelwegen.net (autosnelwegen=highways) is a site primarly about highways in the Benelux (Belgium, Netherlands and Luxemburg). Every highway has its own routelist with all exitnames and exit numbers, interchanges and adjoining roadnumbers.
Waarom is dit opgezet?
Deze pagina is opgezet uit hobby-overwegingen. Voordat deze pagina werd opgezet bestonden er nog geen pagina's van Nederlandse, Belgische en Luxemburgse snelwegen met overzichten van afritnummers, -namen etc.
Autosnelwegen.net is onafhankelijk en niet gelieerd aan welke organisatie dan ook.
Why has this been setup?
This site has been set up as a hobby. Before this page started there were no pages about highways of the Netherlands, Belgium and Luxemburg with exit numbers, exit names, etc.
Autosnelwegen.net is independent and not related to any organization.
Hoe werken de routelijsten van snelwegen?
De routelijsten bestaan uit de knooppunten en afritten van een snelweg. Per knooppunt of afrit is de naam weergegeven, de aansluitende wegnummers, plaatsen die te bereiken zijn, eventueel dubbele wegnummers. Daarnaast is informatie toegevoegd van verzorgingsplaatsen met gegevens van tankstations, restaurants en hotels. En tenslotte wat er op de wegwijzers staat bij die afritten of knooppunten.
How do the routelists of the highways work?
The routelists consist out of intersections and junctions of a highway. For each intersection or junction the name is given, the adjoining roadnumbers, cites which can be reached, double roadnumer (if applicable. Furthermore, information is added of services with data about gasstations, restaurants and hotels. And you will find information as shown on road signs at the exitst of junctions.
Welke bronnen zijn gebruikt?
Diverse wegenkaarten, eigen ervaring, diverse websites, routeplanners en inbreng van anderen (met name de lezers van het wegenforum). Er is naar mijn mening géén informatie gebruikt waar copyright op heerst. Indien iemand vindt dat zijn of haar rechten geschonden zijn kan deze contact met de webmaster opnemen. Volgens diverse gerechtelijke uitspraken moet eerst een beargumenteerd verzoek worden gedaan tot verwijdering.
What sources have been used?
Several roadmaps, own experience, several websites, routeplanners and comments of others (especially the readers of the "wegenforum"). No copyrighted information has been used. If anyone thinks that his of her rights have been violated, than please contact the webmaster. According to Dutch law, in case of a suspected violation, a request (with arguments) should be done first.
Van welke wegen zijn er ook routelijsten?
Naast de snelwegen in de Benelux, zijn er eenvoudigere routelijsten van alle Nederlandse N-wegen, R-wegen en S-wegen.
Of what roads are there also route lists?
Not only of the highways in the Benelux, but also some simplified route lists of Dutch N-roads, R-roads and S-roads.
Kan ik in de routelijsten op elk wegnummer klikken?
Ja. In de Nederlandse routelijsten kun je doorklikken naar de routelijst van het betreffende wegnummer. Dit geldt niet voor niet-autosnelwegen in België en Luxemburg.
Can I click on every roadnumber in the routelists?
Yes. In Dutch routelists one can click to the routelist of the corresponding roadnumber. This would not work for non-highways in Belgium and Luxemburg.
Ik zie iets dat niet klopt. Hoe kan ik dat melden?
Dat kan door het formulier te gebruiken.
I see something that is not right. How can I report that?
You can do that by using the form.
Ik wil een route weten
Val mij maar niet lastig :). Ik beantwoord alleen mail over de site.
I want to know an itinerary
Don't bother me :). I'll only answer mail about the site.
Welke veranderingen kan ik nog verwachten in te toekomst?
Ik heb ideeën genoeg - bezoek regelmatig deze site, of kijk op de nieuw-pagina.
What changes can I expect in the future?
I have enough ideas - please visit this site frequently, or look on the new-page (Dutch only).
Er staat een fout op de pagina's. Wie is aansprakelijk?
Ik doe mijn best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te verschaffen. Maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid door schade die kan ontstaan door eventuele fouten.
There is a mistake on the site. Who is responsible?
I try to set up my site as accurate as possible. But I am not responsible for any damage which could be caused by any mistakes.
Er wordt gelinkt naar pagina's buiten het domein autosnelwegen.net. Wat als daar nu iets mis mee is?
Dan moet je die beheerder erop aanspreken :) Ik ben in ieder geval geheel niet aansprakelijk voor hetgeen op andere websites staat waar naartoe gelinkt wordt.
There is being linked to external sites (not beloning to the domain autosnelwegen.net). What if there is anything wrong on those sites?
Contact the webmaster of that site :) I cannot be held responsible for any information on any site which is linked to.
Hoe zit het met copyright?
Ik geef geen toestemming om zomaar alles te kopieren om zelf een website te beginnen (informatie én format). Ook al is dit een niet-commerciele site, het blijft een hoop werk. Maar relevante informatie van deze site mag natuurlijk altijd gebruikt worden op websites, internetfora, etc. Bronvermelding? Graag!
What about copyright?
I do not give permission to copy everything for i.e. building an own website (information and format). Even this is not a commercial site, it still is a lot of work. But relevant information of this site can of course always be used for website of forums. It would be nice if you mentioned my site as source.
Ik wil graag naar je pagina's linken.
Dat mag altijd. Je kan naar de hoofdpagina linken, maar ook naar een relevante pagina. Je hoeft daarvoor geen toestemming te vragen.
I would like to link to your site.
That is always allowed. You could link to the mainpage, but also to a relevant page. No permission is requested for that.
Reclame, Sponsoring?
Het onderhoud kost tijd en geld. Hoewel het een niet-commerciele pagina betreft, zoek ik toch een bron van inkomsten om de kosten wat te drukken. Daarom staan er op sommige pagina's advertenties van Google Adsense. Ik sluit sponsoring niet uit, geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen.
Advertising, Sponsoring?
Maintainance costs me a lot of time and money. Despite the fact that this is a non-commercial site, I am still looking for some monet to finance this. That's why you will find Google Adssne advertisements on some pages. Sponsoring is not excluded, please contact me if you are interested.